Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

Για τα ωράρια εργασίας

  1. Τι είναι νόμιμο ωράριο

Είναι εκείνο που καθορίζεται με διαταγή νόμου και κατόπιν εξουσιοδότησης νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Έτσι μόνο μικρότερα ωράρια μπορούν να εφαρμοστούν και όχι μεγαλύτερα των νόμιμων.

  1. Τι είναι συμβατικό ωράριο

Είναι αυτό που καθορίζεται με συλλογική ή ατομική σύμβαση εργασίας. Το συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δικαιούται ολόκληρο το μισθό και αμείβεται κανονικά.

  1. Τι είναι διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Για να υπάρξει τέτοια ρύθμιση χρειάζεται η συμφωνία εργοδότη με επιχειρησιακό ή κλαδικό σωματείο ή συμβούλιο εργαζομένων ή ακόμη ένωση προσώπων, βάσει του Ν.3846/2010 όπου αναλύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει τέτοια ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη και δε συνιστά λόγο απόλυσης.

  1. Τι είναι υπερεργασία και πώς αμείβεται

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 6817/2010 η απασχόληση 5 ωρών επιπλέον την εβδομάδα μετά τις 40 για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και 8 ωρών επιπλέον την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης θεωρείται υπερεργασία.
Συγκεκριμένα οι 5 ώρες υπερεργασίας είναι 41η, 42η, 43η, 44η, 45η. Η πραγματοποίησή της ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ'όσον ζητήθηκε ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει. Οι παραπάνω ώρες αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.

  1. Τι είναι υπερωρία και πώς αμείβεται

Σύμφωνα με το Ν.6817/2010 η απασχόληση πλέον των 45 ωρών την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται απ'όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης από το Ανώτερο Συμβούλιο Εργασίας. Συγκεκριμένα κάθε εργαζόμενος δικαιούται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Για τις επιπλέον των 120 ώρες, το νόμιμο ωρομίσθιο αυξάνεται κατά 60%.

  1. Τι είναι η κατ'εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη)

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο 6817/2010, κάθε ώρα που πραγματοποιείται και είναι με νόμιμη έγκριση, θεωρείται κατ' εξαίρεση υπερωρία και καταβάλλεται στον εργαζόμενο το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80% (παλιά ήταν 100%).

Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις και διατάξεις για τα ωράρια μας είναι κατακτήσεις πολύχρωνων αγώνων και θυσιών. Σήμερα σε αρκετούς χώρους δεν τηρούνται από τους εργοδότες, με απειλές και τρομοκρατία. Το σύγχρονο δόγμα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και των αγορών, το κυνήγι του μέγιστου κέρδους με το μικρότερο δυνατό μισθολογικό κόστος, αποσκοπεί στη μετατροπή του εργαζομένου σε υποζύγιο που θα εργάζεται από την ανατολή ως τη δύση.

Η σημερινή κυβέρνηση καθ'υπόδειξη των ΔΝΤ – ΕΕ – ΕΚΤ, στο όνομα της οικονομικής κρίσης, πετσόκοψε και το ύψος αμειβής για υπερωρίες και υπερεργασία, όπως τα ίδια και χειρότερα έκαναν στο ασφαλιστικό και γενικότερα στη ζωή μας ως εργαζομένων. Όλοι μαζί μέσα από τα σωματεία μας πρέπει να τους αντιπαλέψουμε με κάθε δυνατό τρόπο στους χώρους εργασίας και στους δρόμους.

ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΑΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΔΕ ΜΑΣ ΤΑ ΧΑΡΙΣΑΝΕ – ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου